Czy mając świadectwo wydane za granicą mogę rozpocząć naukę eksternistycznie?

Osoby, które ukończyły gimnazjum lub odpowiednik 8 letniej szkoły podstawowej w innym państwie, są obywatelami polskimi lub obcokrajowcami przebywającym w Polsce na podstawie innych przepisów, mogą rozpocząć naukę na kursach Liceum w 1 rok, Liceum eksternistycznie i podchodzić do egzaminów eksternistycznych w OKE, jednakże niejednokrotnie muszą uznać świadectwo wydane za granicą.

Każda sytuacja może być inna, więc najlepiej jest się skontaktować się z najbliższą Okręgową Komisją Egzaminacyjną (wydział Egzaminów Eksternistycznych) i uzyskac informacje dotyczące dalszej procedury uznania świadectwa szkolnego wydanego za granicą.

Szczegóły dotyczące procedury uznania świadectwa, dostępne są na stronach Kuratoriów Oświaty. Poniżej wyciąg z takiej procedury.

Dokumenty wymagane do uznania świadectwa wydanego za granicą:

1. Wniosek o uznanie świadectwa wydanego za granicą (druk do pobrania ze strony kuratorium).

Wniosek składa się do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium RP – do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo.

2. Świadectwo:

a) oryginał świadectwa (lub duplikat albo kopia świadectwa potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem) z umieszczoną na dokumencie albo dołączoną apostille  wydaną przez właściwy organ państwa, z którego świadectwo pochodzi.

Apostille należy złożyć w przypadku świadectw wydanych przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku, znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Lista państw – stron konwencji

b) w przypadku świadectw pochodzących z państw niebędących stronami konwencji haskiej, należy przedstawić oryginał świadectwa lub duplikat zalegalizowany przez:

  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectw, lub  
  • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
  • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

3. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia należy dołączyć następujące dokumenty, które powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

a) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia,
b) wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia
wraz z uzyskanymi ocenami,
c) informację o zrealizowanym programie nauczania dotyczącą: treści kształcenia, planowanego czasu nauki, skali ocen,

d) informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie  w państwie w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

4. Tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa po jego zalegalizowaniu / opatrzeniu apostille  i innych dokumentów sporządzonych w języku obcym.

5. Kserokopia dokumentu tożsamości, potwierdzającego dane osobowe właściciela świadectwa.

Składając dokumenty do Kuratorium Oświaty należy zaznaczyć, że uznanie świadectwa jest potrzebne do przystąpienia do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Podstawa prawna: : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. poz. 447 ze zm.).

Źrodło: https://kuratorium.krakow.pl/uznanie-swiadectwa-wydanego-za-granica/ ;

http://bip.kuratorium.gda.pl/index.php?n=612