Najczęściej zadawane pytania FAQ - Liceum eksternistycznie

 Tak, otrzymasz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego wydane przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Wzór świadectwa obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017.

 
Do matury możesz przystąpić po zdaniu egzaminów ze wszystkich przedmiotów z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych tj. z: języka polskiego, języka obcego nowożytnego (język angielski), historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki i astronomii, chemii, biologii, geografii, podstaw przedsiębiorczości, informatyki. Aby przygotować się do matury wiedzę możesz uzupełnić korzystając z naszych kursów maturalnych .

 
Matura odbywa się podobnie jak egzamin eksternistyczny. Jest to egzamin zewnętrzny, przeprowadzany na zasadach określonych przez centralną Komisję Egzaminacyjną, czyli będą obowiązywać takie same zasady jak na maturze w liceum.

 
Tak, na życzenie wystawiamy zaświadczenie do ZUS o kontynuowaniu nauki na kursie przygotowującym do egzaminów eksternistycznych w ilości godzin dydaktycznych powyżej 30, zgodnie z poniższą wykładnią rzecznika regionalnego ZUS:

"Pod pojęciem nauka w szkole należy rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym oraz uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego (kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kurs kompetencji ogólnych), które trwają powyżej 30 godzin zajęć dydaktycznych. Wymóg nauki w szkole uważa się za spełniony, jeżeli uczeń/student uczęszcza na zajęcia, pisze prace kontrolne, uzyskuje zaliczenia, przystępuje do egzaminów."

http://www.nowiny.rybnik.pl/artykul,41463,renta-rodzinna-dla-ucznia-i-st...

 
Nauka przez Internet daje możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu, bez konieczności fizycznej obecności w szkole. Umożliwia zaplanowanie nauki nawet dla osób bardzo zajętych zawodowo i jest dla nich doskonałą alternatywą.

 
Do korzystania z platformy edukacyjnej potrzebne będą, tylko komputer, laptop lub smartfon z dostępem do internetu, umożliwiającym komunikację ze Strefą Nauki Dyplomus.

 
Egzaminy będziesz zdawać w wybranej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w miejscu wyznaczonym przez OKE, razem z innymi zadeklarowanymi zdającymi.

Wykaz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
http://www.oke.gda.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
http://www.oke.jaworzno.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
http://www.oke.lomza.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
http://www.komisja.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
http://www.oke.poznan.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
http://www.oke.waw.pl/
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
http://www.oke.wroc.pl/

 
Tak, Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu danego typu ‎szkoły w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od daty rozpoczęcia pierwszej sesji ‎egzaminacyjnej, do której ta osoba została dopuszczona, tzn. w ciągu sześciu kolejnych sesji ‎egzaminacyjnych. W uzasadnionych przypadkach osoba zdająca może ubiegać się ‎o przedłużenie okresu zdawania egzaminów o dwie kolejne sesje.