Regulamin

Regulamin serwisu dyplomus.pl

§ 1
Informacje ogólne i postanowienia wstępne

 1. Serwis dyplomus.pl stanowi platformę informacyjną i transakcyjną. Serwis dyplomus.edu.pl stanowi edukacyjną platformę e-learningową.
 2. Podmiotem świadczącym drogą elektroniczną opisane w Regulaminie usługi jest DYPLOMUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Wałach Piastowskich 1 lok. 302D, 80-958 Gdańsk, NIP: 583-319-15-41, REGON: 363327748, prowadząca placówkę kształcenia ustawicznego Ośrodek Kształcenia DYPLOMUS, wpisaną do: Ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska pod nr 129/18 oraz Rejestru szkół i placówek oświatowych pod numerem RSPO: 266380– zwaną dalej UDOSTĘPNIAJĄCYM.
 3. Przedmiotem sprzedaży jest udział w kursach e-learningowych, wspomagających przygotowanie do: egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego, egzaminów maturalnych oraz w kursach językowych. Aktualna oferta kursów dostępna jest na stronie: https://dyplomus.pl/zapisy oraz https://dyplomus.pl/kursy-maturalne
 4. Nauka na ww. kursach jest kształceniem ustawicznym w formach pozaszkolnych i odbywa się w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem treści cyfrowych platformy edukacyjnej, dostępnej pod adresem https://dyplomus.edu.pl.
 5. Akceptacja warunków Regulaminu przez Użytkownika nakłada na niego obowiązek przestrzegania określonych w nim zasad.
 6. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi dostępu do platformy dyplomus.edu.pl, zwany dalej: Regulaminem, stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz innych ustaw.

§ 2
Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Kursach - należy przez to rozumieć kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w formie kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

Kursach e-learningowych - należy przez to rozumieć kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w formie kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

Usłudze - należy przez to rozumieć udział w kursie e-learningowym, świadczonym drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w celach edukacyjnych;

Platformie e-learningowej- należy przez to rozumieć internetową  platformę edukacyjną  dostępną na  stronie dyplomus.edu.pl - na której są prowadzone kursy e-learningowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szkoleniu wstępnym - należy przez to rozumieć szkolenie dotyczące metod i zasad kształcenia na odległość oraz obsługi wykorzystywanego oprogramowania (platformy e-learningowej);

Treściach cyfrowych - należy przez to rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

Użytkowniku - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, która zapisała się na kurs za pośrednictwem elektronicznego formularza zapisu;

Kursancie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która jest uczestnikiem kursów prowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Kursant nie posiada statusu ucznia lub słuchacza.

Własności intelektualnej - należy przez to rozumieć w szczególności patenty, prawa autorskie oraz pokrewne, zarejestrowane i nie zarejestrowane prawa do znaków towarowych, prawa do baz danych stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych;

Stronie internetowej - należy przez to rozumieć stronę internetową www.dyplomus.pl;

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.

§ 3
Wymagania techniczne w celu korzystania z Usługi

W celu korzystania z Usługi konieczne jest spełnienie przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • dostęp do Internetu poprzez stałe łącze, modem, linię telefoniczną, zalecana wysoka prędkość szerokopasmowego dostępu do Internetu,
 • aktualna przeglądarka internetowa: Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge itp.
 • wymagania sprzętowe - użytkownicy PC: Windows 7 lub nowszy, 512 MB RAM, 1 GB miejsca na dysku, karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki do komputera,
 • wymagania sprzętowe - użytkownicy komputerów Mac: Mac OS X 10.5 lub nowszy, Intel Ma512 MB RAM, 100 MB miejsca na dysku, głośniki lub słuchawki do komputera,
 • dodatkowe wymagania programowe i wtyczki:, Acrobat Reader, QuickTime, Windows Media Player w najnowszych wersjach oraz Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access) lub Open Office.

§ 4
Gwarancje dostępu do Usługi

 1. Udostępniający gwarantuje dostęp do Usługi przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, w okresie trwania kursu.
 2. Udostępniający zastrzega sobie prawo w przerwach w działalności serwisu wynikających z:
 • prac konserwacyjnych sprzętu i oprogramowania oraz aktualizacji zasobów;
 • usterek technicznych;
 • awarii będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności;
 • ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez operatorów, z usług których korzysta Użytkownik

      3. Zgłaszanie usterek, awarii i problemów technicznych w obsłudze platformy przez Użytkownika powinno nastąpić na adres: kontakt@dyplomus.pl .

§ 5
Zasady płatności i dostępu do Usługi

 1. Udział w kursie możliwy jest przez osobę pełnoletnią, po samodzielnym wypełnieniu Elektronicznego formularza zapisu, dostępnego na stronie https://dyplomus.pl/zapisy/elektroniczy-formularz-zapisu .
 2. Rejestracja użytkownika następuje poprzez wprowadzenie niezbędnych danych użytkownika (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail) do bazy systemu Udostępniającego oraz akceptację wymaganych oświadczeń zawartych w formularzu.
 3. Po wypełnieniu formularza zapisu Użytkownik otrzymuje na swój adres mailowy link, który jest zobowiązany kliknąć, w celu potwierdzania zapisu. Potwierdzając dokonanie zapisu na kurs, Użytkownik zawiera umowę sprzedaży na odległość na wybrany przez siebie kurs. Następnie otrzymuje kolejnego maila potwierdzającego zapis wraz z informacjami o wybranym kursie (nazwa i okres trwania wybranego kursu lub pakietu kursów) oraz dostępnych metodach płatności.
 4. Po zarejestrowaniu Użytkownik dokonuje płatności za wybrany kurs, za pośrednictwem serwisu płatności tpay.com, z czym wiąże się obowiązek uiszczenia opłaty wpisowej i wniesienia opłaty za udział w kursie wg obowiązującego cennika lub przelewem na rachunek bankowy udostępniającego. Aktualna wysokość opłat dostępna jest na stronie:  https://dyplomus.pl/zapisy oraz https://dyplomus.pl/kursy-maturalne.
 5. Umowę uznaje się za zawartą po otrzymaniu płatności na rachunek bankowy Udostępniającego całości opłaty za wybrany kurs i zaakceptowaniu udziału w kursie przez Udostępniającego. Potwierdzenie zawarcia umowy Użytkownik otrzymuje mailem na wskazany przez siebie adres, w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty,
 6. Na życzenie wystawiany jest dokument potwierdzający sprzedaż, faktura VAT ze stawką zwolniony (art. 43 ust.1 pkt 26a Ustawy o podatku od towarów i usług), nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano płatność za usługę. Faktura wysyłana jest mailem na adres podany przy rejestracji.
 7. Dostępne formy płatności:

a) przelew bezpośrednio na rachunek Udostępniającego w mBank:

w PLN: 50 1140 2004 0000 3102 7703 7525

dla przelewów zagranicznych: PL 50 1140 2004 0000 3102 7703 7525, SWIFT: BREXPLPWMBK

(przelicznik waluty na PLN wg. kursu kupna mBank: https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/kursy-walut. Opłatę za przelew zagraniczny pokrywa nadawca (opcja OUR))

b) transakcje elektroniczne i kartowe za pośrednictwem serwisu obsługi płatności: tpay.com, PayPal, Elavon.

8. Po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Udostępniającego i zaakceptowaniu udziału w kursie przez Udostępniającego, w ciągu 3 dni roboczych, Użytkownik otrzymuje maila z informacją o terminie rozpoczęcia i zakończenia wybranego kursu i terminie przesłania na jego adres mailowy hasła dostępu i loginu do serwisu dyplomus.edu.pl, na którym odbywa się nauka.

9. Opłata za udział w kursach wspomagających przygotowanie do egzaminów eksternistycznych, maturalnych nie obejmuje opłat egzaminacyjnych za egzaminy, które organizowane są przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Aktualne wysokości opłat za ww. egzaminy eksternistyczne, maturalne są dostępne na stronach poszczególnych OKE. Zapis na egzaminy eksternistyczne, maturalne kursant dokonuje samodzielnie w terminach i na zasadach określonych na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych zgodnie z Warunkami dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych oraz warunkami i trybem przeprowadzenia egzaminów, które reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. 2019, poz. 1717).

§ 6
Odstąpienie od umowy

 1. W zakresie odstąpienia od umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zapisy regulujące prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość – tj. art. 38 pkt 13 ustawy (Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy): „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1”.
 2. Ze względu na charakter usługi, w której są dostarczone treści cyfrowe (nie dostarczone na nośniku materialnym), odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie 14 dni od zawarcia umowy, po wypełnieniu, podpisaniu i przesłaniu na adres mailowy kontakt@dyplomus.pl, następującego formularza odstąpienia od umowy, jedynie w wypadkach, w których nie znajduje zastosowania art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. jeżeli nie rozpoczęto korzystania z treści cyfrowych zamieszczonych na platformie edukacyjnej.
 3. Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 2 zwrot wpłaconej opłaty za udział w kursie nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania odstąpienia od umowy. Zwrotowi nie podlega opłata wpisowa.
 4. W każdym czasie trwania umowy Udostępniający zastrzega sobie prawo jej rozwiązania bez podania przyczyn. Rozwiązanie umowy następuje poprzez oświadczenie Udostępniającego przesłane na adres mailowy Użytkownika podany podczas rejestracji. W przypadku rozwiązania umowy przez Udostępniającego zobowiązuje się on do zwrotu wszelkich kwot przekazanych mu przez Użytkownika tytułem niezrealizowanej umowy.

§ 7

Zasady dotyczące nauki w kursach wspomagających przygotowanie do egzaminów eksternistycznych, maturalnych.

 1. Po otrzymaniu hasła dostępu i loginu do serwisu Użytkownik jest zobowiązany, przed rozpoczęciem nauki do odbycia Szkolenia wstępnego z obsługi platformy edukacyjnej dostępnego na platformie e-learningowej https://dyplomus.edu.pl w kursie o nazwie Aktualności.
 2. Kształcenie odbywa się w na odległość przy pomocy platformy e-learningowej, w oparciu o: materiały edukacyjne opracowane na podstawie wytycznych zawartych w informatorach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i innych instytucji egzaminujących i materiałów edukacyjnych dostępnych w ramach umów licencyjnych i licencji CC.
 3. Kształcenie w formie e-learningowej odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 4. Uczestnik kursu uzyskuje status kursanta i nie uzyskuje statusu ucznia/słuchacza.
 5. Nauka w ww. kursach jest wsparciem w przygotowaniu się do państwowych egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego, egzaminów maturalnych. Egzaminy eksternistyczne i maturalne organizowane są przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapis na egzaminy eksternistyczne, maturalne kursant dokonuje samodzielnie w terminach i na zasadach określonych na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Warunki dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych oraz warunki i tryb przeprowadzenia egzaminów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. 2019, poz. 1717). Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego wydawane są przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie zaliczenia ww. egzaminów zgodnie z ww. przepisami.

 6. Materiały dydaktyczne w formie cyfrowej, zawarte na platformie e-learningowej są udostępniane Kursantom poprzez Prowadzących kursy i Administratora platformy e-learningowej.
 7. Kursantem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 8. Skreślenie z listy uczestników kursu może nastąpić w następujących przypadkach:
 • odstąpienia przez kursanta od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • nie dokonania w terminie opłaty za kolejny okres kursu;
 • zakończenia kursu;
 • rażącego naruszania zasad kultury osobistej i zasad współżycia społecznego itp. podczas komunikowania się z Prowadzącymi kurs i innymi uczestnikami kursu;
 • wypowiedzenia umowy uczestnictwa w kursie przez placówkę na podstawie innych zapisów zawartych w Regulaminie serwisu dyplomus.pl.

8. Kursanci  są zobowiązani do:

a) odpowiedzialności za własne wyniki w nauce;

b) przestrzegania zasad kultury osobistej i etyki podczas kontaktów z innymi uczestnikami kursu;

c) dbania o higienę pracy umysłowej;

d) przestrzegania warunków BHP przy pracy z komputerem i innymi urządzeniami multimedialnymi.

9. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za efekty kształcenia.

§ 8

Zasady użytkowania serwisu i prawa autorskie

 1. Użytkownik zobowiązuje się do nie przekazywania osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta w systemie tj. loginu i hasła dostępu.
 2. Udostępniający zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do serwisu dla Użytkownika, który korzysta z systemu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności przy udostępnianiu danych dostępowych osobom trzecim, a także wykorzystywania informacji znajdujących się w systemie w sposób mogący spowodować szkodę dla Udostępniającego.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z materiałów dydaktycznych zamieszczanych w serwisie, wyłącznie w okresie trwania kursu i jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, modyfikowania i udostępniania materiałów. Wszystkie materiały dydaktyczne zamieszczane w serwisie dyplomus.edu.pl, które są własnością Udostępniającego chronione są prawem autorskim, które będzie egzekwowane przez Udostępniającego w każdym wypadku jego naruszenia.
 4. Częścią procesu nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są materiały edukacyjne udostępniane w formie cyfrowej na platformie e-learningowej dyplomus.edu.pl.  Główną zawartość stanowią materiały edukacyjne, do których posiada prawa autorskie Udostepniający. Uzupełnieniem tych materiałów są materiały zewnętrzne zamieszczone na licencji innych podmiotów - tj. CC (Creative Commons), youtube.com, ogólnodostępne itp. materiały te nie stanowią części i zawartości kursu; będąc jedynie wartością dodaną, udostępnioną bezpłatnie. W związku z powyższym materiały te mogą być w dowolnym momencie zmienione lub usunięte, z przyczyn niezależnych od Udostępniającego. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów zewnętrznych na licencji, udostępnianych na platformie dyplomus.edu.pl.

§ 9

Postanowienia dotyczące polityki prywatności

 1. Administratorem danych osobowych wpisanych w formularzu zgłoszeniowym (jest on źródłem pochodzenia danych osobowych) jest Dyplomus Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1 lok. 302D, adres email: kontakt@dyplomus.pl .
 2. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym do prowadzenia dziennika elektronicznego i funkcjonowania platformy edukacyjnej na której dane osobowe: imię i nazwisko będą dostępne dla pozostałych użytkowników (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność danych do świadczenia usługi, – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO).
 3. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres 3 lat.
 4. Osoba której dane są zbierane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie w formie pisemnej na adres siedziby administratora lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@dyplomus.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
 8. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Pytania lub wnioski związane w przetwarzaniem danych osobowych należy kierować pocztą email lub pisemnie na adresy wskazane w ust. 1.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje i uwagi na temat funkcjonowania serwisu dyplomus.pl, dyplomus.edu.pl i nauki na kursach organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Dyplomus powinny zostać zgłoszone poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej w ciągu 14 dni.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania serwisu dyplomus.pl.
 3. Udostępniający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej. Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
 4. Regulamin w powyższej wersji v.2.5  obowiązuje od 29 maja 2024 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych od 29 maja 2024 roku. Poprzednia wersja Regulaminu v.2.4 dostępna jest w siedzibie Udostępniającego.

 

 

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Konie trojańskie - programy komputerowe, które udając przydatne oprogramowanie, w rzeczywistości powodują szkody. Rozprzestrzeniają się dzięki ich otwarciu programu przez użytkownika, wprowadzonego w błąd co do źródła ich pochodzenia. Celem w/w programów jest uzyskanie dostępu i kontroli nad komputerem użytkownika.


Wirusy - kody komputerowe dołączone do programu lub pliku, sukcesywnie zarażające inne komputery. Każdy odwiedzony komputer zostaje zainfekowany. Mogą one uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze użytkownika.


Spam - nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
- powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach,
- przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie.
- powoduje również stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, bo muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej.
- naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia.
- narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci,
- wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami,
- powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej.


Robaki - kopiują się z jednego komputera na drugi, tak jak wirusy, ale robią to automatycznie. Przede wszystkim przejmują kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji.
Gdy robaki znajdą się w systemie, rozprzestrzeniają się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu e-mail. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie.